ਭਾਸ਼ਾ :- ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ | ਹਿੰਦੀ | ਪੰਜਾਬੀ
logo
ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕ੍ਟ੍ ਮੈਂਬਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
banner banner banner banner banner
adfas

ਦਾਨ

 
ਬੈਂਕ : IDBI Bank
ਆਈ ਏਫ ਏਸ ਸੀ ਕੋਢ : IBKL0000191
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ : 0191104000105996
ਪਤਾ : 54, Ring Road, Lajpat Nagar III, Near Haldirams, New Delhi - 110024.

ਪੂਛਤਾਛ ਦੇ ਲਈ

ਨਾਮ :
ਫੋਨ :
ਈ-ਮੇਲ :

ਪਤਾ :

ਪੂਛਤਾਛ :