ਭਾਸ਼ਾ :- ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ | ਹਿੰਦੀ | ਪੰਜਾਬੀ
logo
ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕ੍ਟ੍ ਮੈਂਬਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
banner banner banner banner banner
adfas

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲ੍ਚਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇੰਟਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

( A trust Promoting International Brotherhood)
ICPC Trust Is registered under registration center of the society
Act reg no 10910
International center for Punjabi culture the aegis of the abovementioned trust the Organisation fuction on phianthrpic perpective and non – profit Organisation

AIMS AND OBJACTIVE

ICPC is essngaged in multi-leval reserech and information dissemination for the Global audience on the score of understanding Punjabi culture and develop an holistic view towards creating avenues for international brotherhood and promote a cross – cultural affinity people situated  in different part of our globe

ENDEAVOUR OF ICPC

  • Research an publication
  • Networking
  • Multimedia
  • Cultureal Event and exposition
  • Information Dissemintion
  • Philanthrophy
ਹੋਰ ਜਾਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
 
ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ Serve Huminity ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੀ ਇੱਕਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲ੍ਚਰ Punjabi Culture ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲ੍ਚਰ.
ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ Gallery ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਵੇਖੋ.